Select Pageنمایشگاه دستگاه بدنسازی

دستگاه بدنسازی باشگاهی

تجهیز باشگاه های بدنسازی

معرفی انواع دستگاه بدنسازی

 دستگاه های سیم کش بدنسازی

دستگاه بدنسازی جلو ران

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی جلوران

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات چهارسر ران

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت جلو ران یا جلو پا

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

معمولا به دو مدل سیم کش و یا وزنه آزاد تولید شده که بیشتر مدل سیم کش باشگاه ها موجود است.

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

در هنگام تکیه دادن به دستگاه ستون فقرات خود را در حالت عمود نگه دارید-حرکت را تا صاف شدن زانو ادامه بدهید-برگشت حرکت را با سرعت مناسب انجام دهید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی می باشد؟

طول ۹۰ عرض ۷۰ ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر 

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل این دستگاه بدنسازی را کارخانه فلکس آمریکا تولید نموده که دیگر تولید نمی شود در تمرینات دوریان یتس در فیلم این نمونه دستگاه قابل مشاهده است.

دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات پشت ران به صورت کامل و با حداکثر قدرت در این حرکات قابل تمرین است.

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

پشت ران خوابیده یا پشت پا خوابیده

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پشت ران نشسته و پشت ران ایستاده

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

کشکک زانو از تشک بیرون باشد – حرکت را تا آنها بالا ببرید – کمر را در موقع انجام حرکت از نیمکت بالا نبرید – از کمر بند استفاده نکنید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۲ متر طول ۸۰ عرض و ۱۶۰ ارتفاع

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل مشاهده دستگاه بدنسازی تولید کارخانه متریکس آمریکا میباشد مدل جی ۳

دستگاه بدنسازی پشت ران نشسته

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پشت ران نشسته

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات پشت پا

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

پشت پا نشسته و یا پشت ران نشسته

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پشت ران خوابیده – پشت پا ایستاده

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

صاف نگه داشتن ستون فقرات

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول یک متر عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۶۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته ساخت کارخانه بادی سالید چین میباشد.

دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده
دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

بخش میانی عضلات پشت پا

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

پشت ران ایستاده یا پشت پا ایستاده

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پشت پا نشسته-پشت ران خوابیده

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

خم کردن کمر به جلو – تکیه گاه فرار دادن یک پا روی زمین و دست ها به دستگیره-برگشت آرام حرکات

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول ۸۰ در ۸۰ عرض ارتفاع ۱۲۰ سانت

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل تولید شده دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده تولید کارخانه سایبکس آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی مولتی هیپ

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی مولتی هیپ

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

سرینی یا باسن-خارج ران – داخل ران-بالای ران

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

داخل ران مولتی هیپ خارج ران مولتی هیپ – سرینی مولتی هیپ

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

خارج ران سیم کش – داخل ران سیم کش

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

حتما از دستگیره ها به عنوان تکیه گاه استفاده کنید-حرکات را با انقباض کامل عضله دنبال کنید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۹۰ طول ۸۰ عرض و ۱۶۰ ارتفاع

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل تولید شده دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ساخت شرکت پریکور آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی خارج ران سیم کش

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی خارج ران سیم کش

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

بخش خارجی ران

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

خارج ران سیم کش

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

خارج ران مولتی هیپ – خارج را سیم کش دستگاه کشش دوبل

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

صاف بودن ستون فقرات-تا انتها انجام دادن حرکات تا انقباض عضله

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول ۱۰۰ عرض ۸۰ ارتفاع ۱۲۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل ساخته شده دستگاه خارج ران سیم کش ساخت کارخانه متریکس آمریکا میباشد مدل جی۷

دستگاه بدنسازی داخل ران سیم کش

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی داخل ران سیم کش

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

بخش داخلی عضلات ران

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

خارج ران سیم کش

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

داخل ران مولتی هیپ

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

صاف بودن ستون فقرات –انجام کامل حرکت تا انقباض عضله

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول ۱۰۰ عرض ۸۰ ارتفاع ۱۲۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل ساخته شده دستگاه داخل ران سیم کش ساخت کارخانه متریکس آمریکا میباشد مدل جی۷

دستگاه بدنسازی پرس پا نشسته

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پرس پا نشسته

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

کلیه حرکات بخش جلوی ران

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

پرس پا نشسته

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پرس پا ایستاده

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

تکیه کامل پشت به تکیه گاه – انجام ۹۰ درجه حرکت برای جلو گیری از آسیب زانو

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول ۲۰۰ عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۶۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهتریم مدل تولید شده پرس پا نشسته ساخت کارخانه جانسون آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی گلوت

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی گلوت

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضله سرینی یا باسن

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

گلوت یا سرینی ایستاده

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

سرینی خوابیده

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

تکیه گاه قرار دادن دستها و آرنج ها – انجام حرکت تا انقباض کامل عضله هدف

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۱۵۰ طول ۸۰ عرض و ۱۶۰ ارتفاع

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل تولید شده دستگاه گلوت ساخت شرکت سایبکس آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضله دو قلو ساق پا

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

ساق پا ایستاده

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

ساق پا با هاگ پا

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

استفاده از کمربند – انجام کامل دامنه حرکت در رفت و برگشت

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل این دستگاه توسط کارخانه پاناتا ایتالیا ساخته شده است.

دستگاه بدنسازی اچ سیم کش

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی اچ دستگاه

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات پشت و زیربغل

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

اچ جفت دست و تک دست

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

اچ وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

سینه به طور کامل به دستگاه چسبیده باشد.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

طول ۱۵۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل دستگاه اچ سیم کش تولید شده تکنوجیم ایتالیا میباشد.

دستگاه بدنسازی لت
دستگاه بدنسازی لت

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه سیم کش عمود – لت

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات پشت و زیربغل

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

لت جلو – لت پشت

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

لت واگرا – لت وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

صاف بودن کمر هنگام انجام حرکت – تکیه قرار دادن جلوی ران زیر تکیه گاه

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۲۲۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین لت ساخته شده تا کنون توسط کارخانه سایبکس آمریکا تولید شده است.

دستگاه بدنسازی لت واگرا

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی لت واگرا

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات زیربغل

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت زیر بغل و پشت

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

لت سیم کش – لت وزنه آزاد واگرا

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

رعایت تکیه گاه زانو صافی زاویه کمر

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۱۰۰ ارتفاع ۲۲۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین لت واگرا شرکت بدنسازی ام بی اچ چین میباشد.

دستگاه بدنسازی دیپ

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی دیپ

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضله پشت بازو

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

دیپ پشت بازو – زیر سینه

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

دیپ وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

زاویه مناسب پشت برای فشار بهتر به عضله هدف

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۱۵۰ در ۸۰ در ارتفاع ۱۶۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل این دستگاه ساخت لایف فیتنس آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی اسمیت

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی اسمیت

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات مختلف بدن از قبیل سرشانه – سینه – ران – ساق و…….

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

اسکوات، پرس سینه و بالاسینه، ساق ایستاده، سرشانه……

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

بیشتر حرکات مشابه آن روی خرک اسکات انجام میشود.

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

با توجه به حرکت متفاوت است.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۱۸۰ در ۱۵۰ در ارتفاع ۲۳۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین اسمیت تولید شده  ساخت شرکت هویست آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی باترفلای

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی قفسه سینه (باترفلای)

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضله سینه  

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

قفسه سینه و نشرخم

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

دستگاه قفسه سینه وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

رعایت زاویه باز شده دستها

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۱۲ ارتفاع ۲۰۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین باترفلای  را لایف فیتنس آمریکا تولید نموده است.

دستگاه بدنسازی بارفیکس پارلل

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

پشت بازو، زیرسینه، زیربغل

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

دیپ، شکم، برفیکس

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

خرک بارفیکس و پارالل

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

متناسب باحرکت متفاوت است.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۲۳۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین بارفیکس پارالل کمکی ساخت متریکس آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی پرس سینه نشسته

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پرس سینه نشسته

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات سینه، قسمت میانی

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت پرس سینه نشسته

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پرس سینه وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

تکیه کامل پشت به تکیه گاه

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل این دستگاه ساخت کارخانه سالتر اسپانیا میباشد.

دستگاه بدنسازی پرس بالا سینه

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پرس بالا  سینه نشسته

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

قسمت بالایی سینه

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت بالا سینه

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پرس بالا سینه وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

تکیه کامل پشت به تکیه گاه

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل این دستگاه ساخت کارخانه سالتر اسپانیا میباشد.

دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات زیر سینه

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت زیر سینه

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پرس زیر سینه وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

با توجه به شیب منفی بدن وزنه های زیاد سنگین به سلامت چشم آسیب میزند.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

در ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین مدل این دستگاه ساخت کارخانه سالتر اسپانیا میباشد.

دستگاه بدنسازی پارویی

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات زیر بغل و پشت

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت زیر بغل اچ

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

پرس زیر سینه وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

صاف بودن کمر درطی انجام حرکت

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۱۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۲۲۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

کارخانه پالس انگلستان بهترین نوع این دستگاه را تولید نموده است.

دستگاه بدنسازی سرشانه

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی سرشانه

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات جلویی و مرکزی سرشانه

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت سرشانه

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

سرشانه وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

دست ها را بیش از حد پایین نیاورید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۱۵۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

کارخانه بادی استرانگ چین بهترین مدل این دستگاه را تولید نموده.

دستگاه بدنسازی شکم دستگاه

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی شکم

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات شکمی

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت شکم

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

شکم وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

شانه ها را تا زانو خم کنید و برگشت را به آرامی انجام دهید و عمل دم و بازدم هم انجام دهید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۱۰۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

کارخانه بدنسازی ایمپاس چین بهترین مدل ان را تولید نموده.

دستگاه بدنسازی جلوبازو لاری

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات جلو بازو

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت جلو بازو

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

جلو بازو وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

آرنج ها ثابت باشند تا فشار بیشتری رو عضله بازو باشد.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۱۰۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

جلو بازو لاری شرکت بدنسازی پریکور امریکا بهترین تولید این دستگاه میباشد.

دستگاه بدنسازی هاگ اسکوات

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی هاگ اسکات

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

پایین تنه و عضلات چهار سر ران

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکات ساق پا و اسکات

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

اسکات

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی مفاصل زانو، از صاف نمودن پاها تا انتها خودداری کنید.

با تغییر فاصله  بین پاها می‌توانید محل فشار را نیز تغییر دهید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

کارخانه بادی سولید چین بهترین هاگ اسکات را تولید نموده است.

دستگاه بدنسازی فیله کمر

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی فیله کمر

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات کمر

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکت فیله کمر

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

فیله کمر خوابیده با خرک

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

کنترل دامنه حرکت به اندازه کافی

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۱۸۰

دستگاه بدنسازی مسگری

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی مسگری

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضلات پهلو و کمر

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

چرخش کمر

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

خرک مسگری

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

کسانی که مشکل مهره کمر دارند بهتر است استفاده نکنند- برای چند ثانیه گرم کردن عضلات مناسب است.

برای انجام حرکت بهتر است پا ها را کمی خم کنیم تا فشار کتری روی ستون فقرات باشد.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۱۵۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

کارخانه استیل فلکس چین بهترین مدل این دستگاه را تولید نموده است.

دستگاه بدنسازی کراس اور

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی کراس آور

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

بازو، پشت بازو، سینه، سرشانه، زیربغل و…

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

حرکات متنوعی مثل نشرهای سرشانه و سینه

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

کراس جمع

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

متناسب با نوع حرکت متفاوت است.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۳۶۰ در ۸۰ ارتفاع ۲۴۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

سازنده بهترین کراس اور کارخانه ناتیلوس آمریکا میباشد.

دستگاه بدنسازی نشر از جانب

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی نشر جانب

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضله مرکزی سرشانه

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

نشر جانب

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

نشر جانب وزنه آزاد

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

روی انجام حرکت تمرکز کرده و به آرامی انجام دهید.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۱۵۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

کارخانه بدنسازی جانسون آمریکا بهترین دستگاه نشر جانب را تولید نموده است.

دستگاه بدنسازی کشش دوبل

اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی کشش دوبل بازو و پشت بازو

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

عضله سه سر پشت بازو و دو سر بازو

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

پشت بازو و بازو سیم کش

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

حرکات انجامی با این دستگاه مشابه کراس جمع و کراس اور میباشد.

برای استفاده بهتر از این دستگاه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

رعایت فاصله و زاویه ایستادن درست نسبت به دستگاه بسیار مهم است.

اندازه های استاندارد این دستگاه چه سایزهایی میباشد؟

۸۰ در ۸۰ ارتفاع ۲۴۰

بهترین مدل این دستگاه تولید کدام برند و کارخانه میباشد؟

بهترین تولید کننده دستگاه سیم کش دوبل پاناتا ایتالیا میباشد.