• دستگاه هوازی الپتیکال

  الپتیکال معمولا در طول ۸۰ و عرض ۲۲۰ و ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه تکنوجیم ایتالیا می باشد.

 • دوچرخه ثابت

  دوچرخه ثابت نشسته و خوابیده معمولا در طول ۵۰ و عرض ۲۲۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه تکنوجیم ایتالیا می باشد.

 • دستگاه هوازی رویینگ

  دستگاه هوازی رویینگ در طول ۵۰ و عرض ۲۲۰ و ارتفاع ۷۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه تکنوجیم ایتالیا می باشد.

 • دستگاه هوازی پله نوردی

  دستگاه هوازی پله نوردی معمولا در طول ۷۰ و عرض ۲۰۰ و ارتفاع ۲۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه تکنوجیم ایتالیا می باشد.

 • تردمیل

  تردمیل های باشگاهی و خانگی معمولا در طول ۷۰ و عرض ۲۲۰ و ارتفاع ۱۵۰سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه تکنوجیم ایتالیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی نیم کراس

  دستگاه نیم کراس برای تقویت عضلات دست ، پا ، سینه ، زیربغل و پشت در طول ۶۰ و عرض ۶۰ و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه فریموشن آمریکا می باشد.

 • نیمکت مدرج چند حالته

  نیمکت مدرج چند حالته برای بخش زیرین عضلات سینه ای بزرگ و عضلات سه سر بازو در طول ۱۴۰ و عرض ۲۰۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • نیمکت پرس بالا سینه

  نیمکت پرس بالا سینه برای بخش زیرین عضلات سینه ای بزرگ و عضلات سه سر بازو در طول ۱۴۰ و عرض ۲۰۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • نیمکت پرس زیر سینه

  نیمکت پرس زیر سینه برای بخش زیرین عضلات سینه ای بزرگ و عضلات سه سر بازو در طول ۱۶۰ و عرض ۲۲۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی مولتی کراس

  دستگاه مولتی کراس برای تقویت عضلات دست ، پا ، سینه ، زیربغل و پشت در طول ۱۸۰ و عرض ۶۰ و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه فریموشن آمریکا می باشد.

 • نیمکت پرس سینه

  نیمکت پرس سینه برای عضلات سینه ای بزرگ و عضلات سه سر بازو در طول ۱۵۰ و عرض ۱۶۰ و ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه فلکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی تی بار

  دستگاه تی بار برای عضلات پشتی بزرگ و عضلات دو سر بازو در طول ۶۰ و عرض ۱۸۰ و ارتفاع ۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پاناتا ایتالیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

  دستگاه ساق پا نشسته برای عضلات دوقلو و عضلات نعلی در طول ۹۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پاناتا ایتالیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پرس پا خوابیده

  دستگاه پرس پا خوابیده برای عضلات چهار سر ران و عضلات ساقی قدامی در طول ۹۰ و عرض ۷۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه فلکس آمریکا می باشد و دیگر تولید نمیشود.

 • دستگاه بدنسازی کشش دوبل جلو بازو و پشت بازو

  دستگاه کشش دوبل جلو بازو و پشت بازو برای عضلات سه سر بازو و عضلات دو سر بازو در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۲۴۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پاناتا ایتالیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی نشر جانب

  دستگاه نشر جانب برای عضلات دلتوئید قدامی و عضلات دلتوئید جانبی در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه جانسون آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی کراس آور

  دستگاه کراس آور برای عضلات بازو، پشت بازو، سینه، سرشانه، زیربغل و… در طول ۳۶۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۲۴۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه ناتیلوس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی مسگری

  دستگاه مسگری برای عضلات مایل بیرونی شکم و عضلات سراتوس در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه استیل فلکس چین می باشد.

 • دستگاه بدنسازی فیله کمر

  دستگاه فیله کمر برای عضلات راست کننده ی ستون مهره ها و عضلات پشتی بزرگ در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی هاگ اسکات

  دستگاه هاگ اسکات برای عضلات چهار سر ران و عضلات سرینی در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه بادی سولید چین می باشد.

 • دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری

  دستگاه جلو بازو لاری برای عضلات دو سر بازو و دلتوئید قدامی در طول ۸۰ و عرض ۱۰۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پریکور آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی شکم

  دستگاه شکم برای عضله ی راست شکم و عضلات مایل شکمی در طول ۸۰ و عرض ۱۰۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه ایمپاس چین می باشد.

 • دستگاه بدنسازی سرشانه

  دستگاه سرشانه برای عضلات دلتوئید و عضلات دلتوئید جانبی در طول ۸۰ و عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه بادی استرانگ چین می باشد.

 • دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی

  دستگاه زیر بغل قایقی برای عضلات عضلات ذوزنقه ای و عضله ی پشتی بزرگ و عضلات لوزی در طول ۱۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پالس انگلستان می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پرس زیر سینه

  دستگاه پرس زیر سینه برای بخش زیرین عضلات سینه ای بزرگ و عضلات دلتوئید قدامی در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه سالتر اسپانیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پرس بالا سینه نشسته

  دستگاه پرس بالا سینه نشسته برای عضلات سینه ای بزرگ و عضلات دلتوئید قدامی در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه سالتر اسپانیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پرس سینه نشسته

  دستگاه پرس سینه نشسته برای عضلات سینه ای بزرگ و عضلات دلتوئید قدامی در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه سالتر اسپانیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

  دستگاه پارالل بارفیکس برای عضلات پشت بازو و عضلات زیرسینه در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی قفسه سینه (باترفلای)

  دستگاه قفسه سینه (باترفلای) برای عضلات سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی در طول ۸۰ و عرض ۱۲۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه هویست آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی اسمیت

  دستگاه اسمیت برای عضلات مختلف بدن از قبیل سرشانه – سینه – ران – ساق و……. در طول ۱۸۰ و عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۳۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه هویست آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی دیپ

  دستگاه دیپ برای عضلات سه سر بازو و عضلات زیر سینه در طول ۶۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه لایف فیتنس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی لت واگرا

  دستگاه لت واگرا برای عضلات پشتی بزرگ و عضلات ذوزنقه ای در طول ۸۰ و عرض ۱۰۰ و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه ام بی اچ چین می باشد.

 • دستگاه بدنسازی سیم کش لت

  دستگاه سیم کش لت برای عضلات پشتی بزرگ و عضلات ذوزنقه ای در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه سایبکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی اچ

  دستگاه اچ برای عضلات پشتی بزرگ و عضلات دلتوئید خلفی در طول ۱۵۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پاناتا ایتالیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده

  دستگاه ساق پا ایستاده برای عضلات دوقلو و عضلات نعلی در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پاناتا ایتالیا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی گلوت

  دستگاه گلوت برای عضلات سرینی و عضلات همسترینگ در طول ۱۵۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه سایبکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پرس پا نشسته

  دستگاه پرس پا نشسته برای عضلات چهار سر ران و عضلات سرینی در طول ۲۰۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه جانسون آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی داخل ران سیم کش

  دستگاه داخل ران سیم کش برای عضلات نزدیک کننده ی ران ها و عضلات سرینی در طول ۱۰۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی خارج ران سیم کش

  دستگاه خارج ران سیم کش برای عضلات کشنده ی نیام پهن و عضلات سرینی در طول ۱۰۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی مولتی هیپ

  دستگاه بدنسازی مولتی هیپ برای تفکیک عضلات چهار سرران و عضلات خاطره ای در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه پریکور آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پشت ران ایستاده

  دستگاه پشت ران ایستاده برای تفکیک عضلات سرینی و تقویت عضلات همسترینگ در طول ۸۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه سایبکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پشت ران نشسته

  دستگاه پشت ران نشسته برای تقویت عضلات همسترینگ و سرینی و در طول ۱۰۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه بادی سالید چین می باشد.

 • دستگاه بدنسازی پشت ران خوابیده

  دستگاه پشت ران خوابیده برای تقویت عضلات همسترینگ و سرینی و در طول ۲۰۰ و عرض ۸۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه متریکس آمریکا می باشد.

 • دستگاه بدنسازی جلو ران

  دستگاه جلو ران برای تقویت عضلات چهارسر ران و در طول ۹۰ و عرض ۷۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر و بهترین مدل ساخته شده توسط کارخانه فلکس آمریکا می باشد.