لیست قیمت دستگاه بدنسازی

دستگاه شنا سوئدیقیمت دستگاه شنا سوئدی : ۲۱۰۰۰۰۰ تومان

رک دمبلقیمت رک دمبل : ۱۹۵۰۰۰۰ تومان

جا صفحهقیمت جا صفحه : ۱۹۵۰۰۰۰ تومان

نیمکت پشت ثابتقیمت نیمکت پشت ثابت : ۹۳۰۰۰۰ تومان

خرک هالترقیمت خرک هالتر : ۷۸۵۰۰۰ تومان

جا هالترقیمت جا هالتر : ۷۴۰۰۰۰ تومان

دستگاه وزنه آزاد پرس سینهقیمت دستگاه وزنه آزاد پرس سینه : ۱۳۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه وزنه آزاد پرس سرشانهقیمت دستگاه وزنه آزاد پرس سرشانه : ۱۳۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه وزنه آزاد پرس بالا سینهقیمت دستگاه بدنسازی وزنه آزاد پرس بالا سینه : ۱۳۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه لت وزنه آزادقیمت دستگاه لت وزنه آزاد : ۱۳۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه وزنه آزاد کات باسنقیمت دستگاه وزنه آزاد کات باسن : ۱۳۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه وزنه آزاد اچ پایینقیمت دستگاه وزنه آزاد اچ پایین : ۱۳۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه کراس آورقیمت دستگاه کراس آور : ۱۲۲۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه داخل و خارج پا (خیاط) PVقیمت دستگاه داخل و خارج پا (خیاط) PV ( به روز ) : ۹۱۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه بارفیکس کمک وزنه ای PVدستگاه بارفیکس کمک وزنه ای PV ( به روز ) : ۹۱۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه قفسه سینه باترفلای PVقیمت دستگاه بدنسازی قفسه سینه باترفلای PV ( به روز ) : ۹۱۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه جلو پا PVقیمت دستگاه جلو پا PV ( به روز ) : ۸۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه پشت پا PVقیمت دستگاه پشت پا PV ( به روز ) : ۸۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه سرشانه PVقیمت دستگاه سرشانه PV ( به روز ) : ۸۸۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه جلو بازو PVقیمت دستگاه جلو بازو PV ( به روز ) : ۸۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه قایقی PVقیمت دستگاه قایقی PV ( به روز ) : ۸۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه لت PVقیمت دستگاه لت PV (به روز) : ۸۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه شکم مکانیکیقیمت دستگاه شکم مکانیکی : ۵۸۵۰۰۰۰ تومان

خرک اسکات Professionalقیمت خرک اسکات : ۶۴۵۰۰۰۰ تومان

میز پرس زیر سینه Professionalقیمت میز پرس زیر سینه : ۴۹۵۰۰۰۰ تومان

میز پرس بالا سینه Professionalقیمت میز پرس بالا سینه : ۴۸۵۰۰۰۰ تومان

میز پرس سینه Professionalقیمت میز پرس سینه : ۴۷۵۰۰۰۰ تومان

میز فیله کمر Professionalقیمت میز فیله کمر : ۳۳۵۰۰۰۰ تومان

مسگری دوکاره Professionalقیمت مسگری دوکاره : ۳۱۵۰۰۰۰ تومان

میز کرانچ شکم Professionalقیمت میز کرانچ شکم : ۳۲۵۰۰۰۰ تومان

میز جلو بازو لاری Professionalقیمت میز جلو بازو لاری : ۲۶۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه داخل پا و خارج پا Professionalدستگاه بدنسازی داخل پا و خارج پا : ۱۲۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه بارفیکس کمک وزنه ای Professionalقیمت دستگاه بارفیکس کمک وزنه ای : ۱۲۶۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه پشت بازو دیپ Professionalقیمت دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ : ۱۲۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه باترفلای Professionalقیمت دستگاه باترفلای : ۱۲۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه جلو پا Professionalقیمت دستگاه جلو پا : ۱۲۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه پشت پا Professionalقیمت دستگاه پشت پا : ۱۲۷۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه سرشانه Professionalقیمت دستگاه سرشانه : ۱۲۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه جلو بازو Professionalقیمت دستگاه بدنسازی جلو بازو : ۱۱۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه قایقی Professionalقیمت دستگاه قایقی : ۱۱۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه لت Professionalقیمت دستگاه لت : ۱۱۶۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه مولتی کراس IFPقیمت دستگاه بدنسازی مولتی کراس : ۲۳۸۰۰۰۰۰ تومان

خرک اسکات دروازه ای IFPقیمت خرک اسکات دروازه ای : ۱۲۹۰۰۰۰۰ تومان

خرک اسکات IFPقیمت خرک اسکات : ۹۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه شکم مکانیکی IFPقیمت دستگاه شکم مکانیکی : ۹۹۵۰۰۰۰ تومان

میز پرس زیر سینه IFPقیمت میز پرس زیر سینه : ۵۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه تی بار IFPقیمت دستگاه بدنسازی تی بار : ۵۹۵۰۰۰۰ تومان

میز پرس بالا سینه IFPقیمت میز پرس بالا سینه : ۵۸۵۰۰۰۰ تومان

میز پرس سینه IFPقیمت میز پرس سینه IFP طرح سالتر : ۱۷۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه ساق پا نشسته IFPدستگاه بدنسازی ساق پا نشسته : ۴۷۵۰۰۰۰ تومان

نیمکت چند حالتهقیمت نیمکت چند حالته : ۳۲۵۰۰۰۰ تومان

نیمکت تخت IFPقیمت نیمکت تخت : ۱۶۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه هاگ پا IFP طرح سالترقیمت دستگاه هاگ پا IFP طرح سالتر : ۱۰۲۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه پرس پا IFP طرح سالترقیمت دستگاه پرس پا IFP طرح سالتر : ۱۰۲۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه اسمیت IFP طرح سالترقیمت دستگاه اسمیت IFP طرح سالتر : ۱۷۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه داخل ران و خارج ران IFP طرح سالترقیمت دستگاه بدنسازی داخل ران و خارج ران IFP طرح سالتر : ۱۶۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه پشت پا نشسته IFP طرح سالترقیمت دستگاه پشت پا نشسته IFP طرح سالتر : ۱۶۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه بارفیکس کمک وزنه ای IFP طرح سالترقیمت دستگاه بارفیکس کمک وزنه ای IFP طرح سالتر : ۱۶۵۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه هاگ اسکوات IFP طرح سالترقیمت دستگاه هاگ اسکوات IFP طرح سالتر : ۱۵۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه سرشانه IFP طرح سالترقیمت دستگاه سرشانه IFP طرح سالتر : ۱۵۸۵۰۰۰۰

دستگاه باترفلای IFP طرح سالترقیمت دستگاه باترفلای IFP طرح سالتر : ۱۵۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه مولتی هیپ IFP طرح سالترقیمت دستگاه بدنسازی مولتی هیپ IFP طرح سالتر : ۱۵۹۵۰۰۰۰

دستگاه پشت بازو دیپ IFP طرح سالترقیمت دستگاه پشت بازو دیپ IFP طرح سالتر : ۱۵۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه جلو ران IFP طرح سالترقیمت دستگاه جلو ران IFP طرح سالتر : ۱۵۹۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه پشت ران IFP طرح سالترقیمت دستگاه بدنسازی پشت ران IFP طرح سالتر : ۱۵۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه جلو بازو و پشت بازو IFP طرح سالترقیمت دستگاه جلو بازو و پشت بازو IFP طرح سالتر : ۱۵۷۵۰۰۰۰ تومان

مولتی جانگل ۴ کاره IFP طرح سالترقیمت دستگاه مولتی جانگل ۴ کاره IFP طرح سالتر : ۳۹۵۵۰۰۰۰ تومان

مولتی جانگل ۸ کاره IFP طرح salterقیمت دستگاه مولتی جانگل ۸ کاره IFP طرح سالتر : ۴۸۵۵۰۰۰۰ تومان

مولتی جانگل ۵ کاره IFP طرح salterقیمت دستگاه مولتی جانگل ۵ کاره IFP طرح سالتر : ۴۸۵۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه لت IFP طرح salterقیمت دستگاه لت IFP طرح سالتر : ۱۱۷۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه قایقی IFP طرح salterقیمت دستگاه قایقی IFP طرح سالتر : ۱۱۴۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه نیم کراس IFP طرح salterقیمت دستگاه بدنسازی نیم کراس IFP طرح سالتر : ۸۵۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه پشت بازو و سیم کش IFP طرح salterقیمت دستگاه بدنسازی پشت بازو و سیم کش IFP طرح سالتر : ۷۸۵۰۰۰۰ تومان

دستگاه کراس آور IFP طرح سالترقیمت دستگاه بدنسازی کراس آور IFP طرح سالتر : ۱۷۵۰۰۰۰۰ تومان