توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی خارج ران چیست ؟

دستگاه بدنسازی خارج ران یکی از بهترین دستگاه ها برای کار کردن روی عضلات کشنده نیام پهن می باشد.

امروزه تمامی باشگاه ها به این دستگاه تجهیز شده و اهمیت زیادی برای کسانی که برنامه تمرینی مینوسند نیز دارد.

این دستگاه یکی از بزرگترین مشکلات خانم ها که تمرین روی عضلات خارج و داخل ران می باشد را برطرف می کند.

همچنین تمرین با این دستگاه باعث میشود عضلات خارج پا قوی تر شده و مشکل پاهای پرانتزی بهبود یابد.

با این دستگاه معمولا هر دو حرکت داخل را و خارج ران را میتوان انجام داد.