سوالات متداول 


اسم یا اسامی این دستگاه بدنسازی چیست؟

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس

Parallel Machine

برای تقویت چه عضلاتی کاربرد دارد؟

پشت بازو، زیرسینه، زیربغل

کدام حرکات را با آن میتوانیم اجرا کنیم؟

دیپ، شکم، بارفیکس

آیا مدل های دیگر و مشابهی دارد؟

خرک بارفیکس و پارالل