توضیحات این دستگاه

دستگاه بدنسازی پرس پا نشسته چیست ؟

دستگاه بدنسازی پرس پا نشسته روی کل عضله چهار سر ران تمرکز میکند، همچنین عضلات پهن خارجی ، میانی و داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

این دستگاه که به صورت سیم کش عرضه می شود تاثیر زیادی بر عضلات پا گذاشته و باعث افزایش قدرت میشود.

با استفاده از یک پین شما میتوانید وزن (فشار روی پا هایتان) را تغییر دهید و آن را کم یا زیاد کنید.

همچنین تمرین با این دستگاه نسبت به دستگاه بدنسازی پرس پا خواب خطر کمتری دارد.